BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN DES ONLINE-SHOPS (übersetzt aus dem polnischen Original)

I. Allgemeine Bestimmungen

 1. Das Internet-Geschäft, das unter der Adresse www.materiamedica.org.pl zugänglich ist (weiter nur Geschäft), wird von der Firma 2M Materia Medica sp. mit Sitz in Wrocławiu (52-315), Str. Kobierzycka 20BA, eingetragen im Unternehmerregister beim Bezirksgericht für Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Wirtschaftsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS 0000635817, NIP 8992797542 (weiter nur Verkäufer), kontakt: 500 205 080
 2. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die Grundsätze für den Kauf der vom Verkäufer im Rahmen des Ladens angebotenen Produkte (im Folgenden: Produkte) durch den Kunden, die Durchführung von Käufen und Lieferungen sowie andere Rechte und Pflichten der Parteien festgelegt.
 3. Der Kunde des Ladens kann sowohl ein Unternehmer als auch ein Verbraucher sein, einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen können nur für Verbraucher oder Unternehmer gelten.
 4. Der Vertragsabschluss zwischen dem Kunden und dem Verkäufer erfolgt nach der Bestellung des Kunden mit Hilfe des im Geschäft zur Verfügung stehenden Formulars, nachdem der Kunde eine E-Mail des Verkäufers erhalten hat, die die Annahme der Bestellung zur Ausführung bestätigt, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich einen anderen Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

II. Auftragsabwicklung und Zahlungsbedingungen für das Produkt

 1. Der im Shop angegebene Preis des Produkts beinhaltet Steuern, d.h. ist der vom Kunden zu zahlende Endpreis, und die Liefergebühr wird dem Kunden bei jeder Bestellung mitgeteilt. Die Zahlungsmethoden für das Produkt werden bei jeder Bestellung angegeben.
 2. Die Lieferung der Produkte ist auf dem Territorium der Republik Polen möglich, es sei denn, der Verkäufer gibt eindeutig etwas anderes an.
 3. Die Frist für die Lieferung des Produkts an den Kunden beträgt bis zu 1-2 Werktage, es sei denn, der Verkäufer gibt in der Produktbeschreibung oder bei der Auftragserteilung eine andere Frist an.
 4. Zahlungen können über Zahlungsdienste und von Dritten angebotene Dienstleistungen erfolgen, zu denen der Kunde bei der Bestellung weitergeleitet wird. Der Kunde sollte sich mit den Regeln der von den oben genannten Einrichtungen erbrachten Dienstleistungen vertraut machen.
 5. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Verkäufer Rechnungen, Korrekturrechnungen und deren Duplikate in elektronischer Form (insbesondere mittels elektronischer Post im .pdf-Format) versendet.

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w Regulaminie. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane kontaktowe oraz opis sprawy, jak również wskazanie, czego Klient się domaga.
 3. W sytuacji, gdy Klient w wykonaniu przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi dostarcza Produkt wadliwy do Sprzedawcy, w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Sprzedawcy.

IV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący konsumentem ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych przepisami prawa (w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego i Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów).
 2. Szczegółowe informacje zakresie określonym w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Platforma ODR (rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) dostępna jest pod następującym adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, w związku z zawarciem umowy na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w Regulaminie.
 3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Zasady i tryb odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem zostały określone w szczególności w art. 27-38a Ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, przy czym warunkiem odstąpienia przez Klienta od umowy jest zwrot Produktów z nienaruszonym opakowaniem.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży (przy czym nie obejmuje utraconych korzyści).
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa (w szczególności wpływające na zakres praw oraz obowiązków stron) czy zmiany sposobów płatności i dostaw.
 2. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta i nie ma wpływu na złożone zamówienia. W odniesieniu do umowy o charakterze ciągłym, zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie (może to dotyczyć świadczenia np. usługi prowadzenia konta w ramach Sklepu).
 3. Strona internetowa Sklepu i wszelkie zawarte w nim zdjęcia, oznaczenia itp., są chronione prawem autorskim.
 4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje online – za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta (w przypadku gdy Klient załży wcześniej takie konto). W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

IX. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:
2M Materia Medica sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 20BA
52-315 Wrocław

„Informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
Nr konta konsumenta(-ów)”

(*) Niepotrzebne skreślić