REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny na stronie www.materiamedica.org.pl (dalej: Sklep) prowadzony jest przez 2M Materia Medica sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (52-315), ul. Kobierzycka 20BA, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635817, NIP 8992797542 (dalej: Sprzedawca), kontakt: 500 205 080
 2. Regulamin określa zasady dokonywania przez Klienta zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu (dalej: Produkty), realizacji zakupów oraz dostawy oraz inne prawa i obowiązki Stron.
 3. Klientem Sklepu może być zarówno przedsiębiorca jak i konsument, poszczególne postanowienia Regulaminu mogą odnosić się wyłącznie do konsumentów lub przedsiębiorców.
 4. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza dostępnego w ramach Sklepu, z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, chyba że strony wyraźnie ustalą inny moment zawarcia umowy.

II. Realizacja zamówień i zasady płatności za Produkt

 1. Cena Produktu wskazana w Sklepie zawiera podatki, tj. stanowi ostateczną cenę do zapłaty przez Klienta, natomiast opłata za dostawę zostanie każdorazowo podana do wiadomości Klienta przy składaniu zamówienia. Sposoby płatności za Produkt będą każdorazowo wskazane przy składaniu zamówienia.
 2. Dostawa Produktów możliwa jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Sprzedawca w sposób wyraźny wskaże inaczej.
 3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 1-2 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia Sprzedawca wskaże inny termin.
 4. Płatności mogą być dokonywane poprzez serwisy płatnicze oraz usługi oferowane przez podmioty trzecie, do których Klient zostanie przekierowany przy składaniu zamówienia. Klient powinien zapoznać się z zasadami świadczenia usług przez ww. podmioty.
 5. Klient wyraża zgodę na przesyłania przez Sprzedawcę faktur, faktur korygujących i ich duplikatów w formie elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej w formacie .pdf).

III. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta w przypadku, gdy sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną są określone obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności art. 556-576 Kodeksu cywilnego (rękojmia za wady).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adresy wskazane w Regulaminie. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać niezbędne dane kontaktowe oraz opis sprawy, jak również wskazanie, czego Klient się domaga.
 3. W sytuacji, gdy Klient w wykonaniu przysługujących mu uprawnień wynikających z rękojmi dostarcza Produkt wadliwy do Sprzedawcy, w przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, a w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Sprzedawcy.

IV. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca informuje, że Klient będący konsumentem ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na zasadach określonych przepisami prawa (w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego i Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów).
 2. Szczegółowe informacje zakresie określonym w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej UOKiK pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Platforma ODR (rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) dostępna jest pod następującym adresem – https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem, w związku z zawarciem umowy na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnie na adres wskazany w Regulaminie.
 3. Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
 4. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient będący konsumentem ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje jednak Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Zasady i tryb odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem zostały określone w szczególności w art. 27-38a Ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, przy czym warunkiem odstąpienia przez Klienta od umowy jest zwrot Produktów z nienaruszonym opakowaniem.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści oraz ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 4. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży (przy czym nie obejmuje utraconych korzyści).
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

VII. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiany przepisów prawa (w szczególności wpływające na zakres praw oraz obowiązków stron) czy zmiany sposobów płatności i dostaw.
 2. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klienta i nie ma wpływu na złożone zamówienia. W odniesieniu do umowy o charakterze ciągłym,  zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie (może to dotyczyć świadczenia np. usługi prowadzenia konta w ramach Sklepu).
 3. Strona internetowa Sklepu i wszelkie zawarte w nim zdjęcia, oznaczenia itp., są chronione prawem autorskim.
 4. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje online – za pośrednictwem sklepu internetowego. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta (w przypadku gdy Klient załży wcześniej takie konto). W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

IX. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Adresat:
2M Materia Medica sp. z o.o.
ul. Kobierzycka 20BA
52-315 Wrocław

„Informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
Nr konta konsumenta(-ów)”

(*) Niepotrzebne skreślić